2015

Hon. Prakash Jawadekar

Haribhau Bagade

Krushnendu Bose

Abhijeet Ghorpade

Dilip Khatau

Suresh Khanapurkar

Dr. Bharat Bhushan

Hanamantrao Gaikwad

Dilip Kulkarni

Mr Kalyan Varma

9th KVIFF Pune Overview

Tales of Tigerland (1st Prize)

Citys Edge (Joint 3rdPrize)

Return of the Tigress (Consolation Prize)

Devrai(Consolation Prize)

Kale Pani (Consolation Prize)

Kachra Hai Anmol (Consolation Prize)